Koranen - En innføring i en tekst- og tolkningstradisjon
Innhold

Innhold
Forord
Innledning
            Tekniske merknader
Koranen i norsk offentlighet
            Koranen i faglitteraturen
            Koranen i mediebildet
Koran-vitenskap
            Ikke-muslimsk tilnærming til Koranen
            De første Koran-oversettelsene
            Ikke-polemisk tilnærming
            Den orientalistiske forskningstradisjonen
            Den muslimske Koran-vitenskapelige tradisjonen
            Historikk
            al-Zarkashi
            al-Suyuti
            Å nærme seg Allahs ord
Koranen som åpenbaring
            Åpenbaring
            Umm al-kitab - Bokens mor
            Åpenbaringen av Koranen
            Allahs tale
            Profeten Muhammad
            Forholdet mellom Koranen og sunna
            Koranen beskriver seg selv
Koranen som tekst
            Åpenbaringens kronologi
            Teksthistorie
            Teksthistorien med andre blikk
            Tekstuelle varianter
            Lesetradisjoner
            Tekstkritikk
            al-Mushaf
            Tekstens orden
Koranens uttrykk
            Det koranske miraklet
            Arabisk språk
            Koranens vokabular
            Leksikalske merkverdigheter
            Hur
            Struktur
            Form
            Retoriske figurer
            Stilistiske trekk
            Lydbildet
Koran-tolkning
            Tolkningsverktøy relatert til tekstuelle varianter
            Språklige tolkningsverktøy
            Historisk-kontekstuelle tolkningsverktøy
            Kilder
            Tolkningstradisjonen
            Tidlig tafsir
            Muqatil
            Tidlig sufi-tafsir
            Tidlig tafsir i shi'a-tradisjonen
            Klassisk tafsir al-Tabari
            Klassisk tafsir i sine ulike former
            Klassisk resonnerende tolkning
            Senklassisk tafsir
            Tafsir i moderne tid
            al-Manar
            Mawdudi
            Sayyid Qutb
            al-Tabataba'i
            Popularisert Koran-tolkning
            Vitenskaplig tolkning
            Kontekstuell tolkning
            Tolkning med vekt på stilistiske trekk
            Tolkning med vekt på tekstens strukturelle særtrekk
            Systemkritiske tolkninger
            Endrede kjønnsperspektiver
            Relgiøs pluralisme
Koran-oversettelse
            Synet på Koran-oversettelse
            Tidlige oversettelser
            Koranen gjengitt på europeiske språk
            Oversettelser i muslimsk regi
            Interlineære oversettelser
            Koranen gjengitt på norsk
            Oversetterens utfordringer
            Semantiske utfordringer
            Syntaktiske utfordringer
            Stilistiske utfordringer
Koranens estetikk og autoritet
            Etikette
            Sosialisering og utdanning
            Det muntlige uttrykket – resitasjon
            Det fysiske uttrykket – kalligrafi
            Koranens plass i islamsk fromhet
Koranske ekko i språk og litteratur
            Spredningen av arabisk språk
            Koranske uttrykk i hverdagsspråket
            Ord og uttrykk på norsk
            Koranen i arabisk litteratur
            Koranen i moderne arabisk skjønnlitteratur
            Koranen i europeisk og norsk litteratur
Noter
Litteratur
            Koranen - tekst og oversettelser
            Hadith
            Arabisk-språklige kilder (inkludert oversettelser)
            Litteratur på europeiske språk
            Norske avisartikler og kronikker
            Nettsteder
Stikkordsregister

© DIIF 2021