Velkommen til Koranen
Innhold

Forord
Forord
Kapittel 1: Livets reise
            Den evige, levende virkeligheten
            Den nye verden som venter deg
            HVa er Koranen?
            Uendelig nåde og storhet
            Risiko og farer
            Tilawah
Kapittel 2: Grunnleggende forutsetninger
            Tro: Guds ord
            Rene hensikter og intensjoner
            Takknemlighet og lovprisning
            Aksept og tillit
            Lydighet og forandring
            Risikoer og hindringer
            Tillit og avhengighet
Kapittel 3: Det indre selvets deltakelse
            Hva er hjertet?
            Dynamikken i den indre deltakelse
            Bevissthetsstadier
                        Koranens kriterier for indre deltakelse
                        I Allahs nærvær
                        Å høre fra Allah
                        Allahs direkte henvendelse
                        Hvert ord er til deg
                        Samtale med Allah
                        Forventing og tillit til Allahs belønning
            Hjertets og kroppens handlinger
                        Hjertets respons
                        Tungens respons
                        Tårer i øynene
                        Kroppens posisjoner
                        Å lese med tartil
                        Renselse av selvet
            Å søke Allahs hjelp (du'a)
                        Allahs beskyttelse
                        I Allahs navn
                        Å søke Koranens velsignelse
                        Generelle bønner
            Å lese og forstå
Kapittel 4: Regler for lesning
            Hvor ofte skal jeg lese?
            Hvor mye skal jeg lese?
            Når skal jeg lese?
            Å lese korrekt
            Å lese vakkert
            Å lytte oppmerksomt
            Å fullføre lesningen (khatm)
            Å lære tekst utenat
Kapittel 5: Studium og forståelse
            Betydning og behov
            Personlig studium
                        Argument mot studium
            Det Koranen legger vekt på
                        Tidlig praksis
                        Risikoer ved personlig studium
            Forståelseskategorier
                        Tadhakkur
                        Tadabbur
                        Dine mål
                        Ulike nivåer for forståelse
                        Grunnleggende krav
                        Arabisk
                        Å lese hele Koranen
                        Å lese tafsir
                        Delstudium
                        Å lese flere ganger
                        Et forskende sinn
                        Hjelpemidler for studiet
            Hvordan studere
            Hvordan forstå meninger
            Generelle prinsipper
                        Å forstå Koranen som en levende realitet
                        Å forstå at Koranens budskap er til deg
                        Delforståelse og helhetsforståelse
                        Tekstens helhetsforståelse
                        Å forstå med hele sitt vesen
                        Forståelse av hva Koranen forteller deg
                        Hold deg til den alminnelige oppfatning
                        Å forstå Koranen ut fra Koranens egne, unike kriterier
                        Å forstå Koranen gjennom Koranen
                        Å forstå Koranen med hadith og sirah
                        Språk
            Metodiske retningslinjer
                        Å studere ord
                        Tekstens kontekst
                        Historisk bakgrunn
                        Den opprinnelige mening
                        Overføring til egen situasjon
                        Irrelevante meninger
                        Kunnskaps- og intelligensnivå
                        Din egen erkjennelse
                        Det du ikke klarer å forstå
                        Profetens liv
Kapittel 6: Studium i fellesskap
            Nødvendighet og betydning
            Former for kollektivt studium
            Fire grunnleggende regler
            Studiesirkel
                        Deltakere
                        Hvordan lede en studiesirkel
            Dars
                        Forberedelse
                        Hvordan holde en dars
Kapittel 7: Å leve etter Koranen
            Å adlyde Koranen
            Å oppfylle Koranens kall
Tillegg 1: Hva Profeten spesielt leste og la vekt på
            Hva Profeten resiterte i ulike bønner
            Hva Profeten resiterte ved forskjellige anledninger
Tillegg 2: Forslag til leseplan for koranstudier
            Den kort leseplanen: 12 utvalgte suraher
            Den lengre leseplanen: 40 utvalgte suraher
Tillegg 3: Litteratur
            Koranen
            Korankommentarer
            Ordlister
            'Ulum al-Qur'an
            Diverse

© DIIF 2021